СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР  

Odoo • Тэкст and Зураг

Бидний хувьд хүүхэд бүрийн хэрэгцээ, шаардлага, сонирхол, өөр өөр гэдгийг харгалзан тэдэнд мэдлэг, чадвараа дээшлүүлэхэд нь тусалж Мэдлэгтэй, Чадвартай, Бүтээлч, Хариуцлагатай иргэн болж төлөвшихөд нь түлхүү анхаарч ажилладаг. Хүүхдийн өдөр тутмын идэвхитэй үйл ажиллагааг тухайн хүүхдийн анхаарал төвлөрөх мөчлөгт нийцүүлэн төлөвлөж зохион байгуулдаг. Судалгаагаар хүүхдийн анхаарлыг хагас цаг тутмын мөчлөгтэйгөөр өдөөж, шинэ зүйл зааж сургах нь хамгийн үр дүнтэй болох нь тогтоогдсон. Тийм учир бид сурах, хөгжих, амрах, тоглох, цэцэрлэгийн гадна болон дотор зохион байгуулагдах төрөл бүрийн үйл ажиллагааг хослуулж, хүүхдийн сурах, мэдэх сонирхол, сэтгэл хөдлөлийг дээд түвшинд байлгахыг зорьдог.
Odoo • Зураг and текст


Анхан шатны сургалтын хөтөлбөр (PYP) гэж юу вэ?

PYP нь 3 - 12 насны суралцагчдад  зориулагдсан хөтөлбөр бөгөөд анги болон гадаад ертөнцийн  аль алинд нь хүүхдийг сонирхогч болгон хөгжүүлэхэд чиглэгддэг. Энэ нь дэлхийд ач холбогдол бүхий зургаан чиглэлээр дамжуулж, тухайн сэдвүүдийн хүрээнд  мэдлэг, ур чадварыг нээн хөгжүүлдэг.                                      

 PYP нь дотоодын сургалтын хөтөлбөрийг хүлээж авахдаа уян хатан бөгөөд суралцагчдад IB дунд сургуулийн хөтөлбөрт хамрагдахад маш сайн суурь бэлтгэл болж өгдөг. 

IB  анхан шатны хөтөлбөр нь   :

• Суралцагчдын эрдэм шинжилгээ, нийгмийн болон хувь хүний  сэтгэл санаанд  анхаарал хандуулна. 

 • Суралцагчдын  бие даасан байдлыг хөгжүүлэх, өөрсдийгөө таньж мэдэхэд нь хариуцлага хүлээхийг уриална. 

 • Суралцагчдын дотоод  ертөнцийг ойлгох, түүний дотор ая тухтай ажиллах гэсэн хүчин чармайлтыг дэмжинэ . 

 • Суралцагчдын  олон улсын сэтгэлгээ хөгжиж, цэцэглэн хөгжих үндэс суурь болох хувь хүний ​​үнэт зүйлийг бий болгоход тусална. 


1600м2

аюулгүй талбай

230

Сурагч

50

Багш ажилчид

STEAM

Хөтөлбөр